Γενικοί όροι αποθήκευσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Άρθρο 1: Αποθήκευση σε ιδιωτικές ή ξένες αποθήκες.

 1. H αποθήκευση γίνεται κατ' εκλογή του αποθηκευτή στις δικές του ή ξένες αποθήκες (ιδιωτικές ή δημόσιες). Αν αποθηκεύσει ο αποθηκευτής σε ξένη αποθήκη, οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς τον τόπο και το όνομα του ξένου αποθηκευτή στον αποθέτη ή εάν έχει εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής των αποθηκευμένων εμπορευμάτων, να σημειωθεί πάνω σ' αυτό. Δεν επιτρέπεται μονομερώς εκ μέρους του αποθηκευτή μεταβολή του τόπου αποθηκεύσεως των εμπορευμάτων εκτός αν τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις ή εξασφαλίζεται καλύτερα η φύλαξή τους.
 2. Αν έχει αποθηκεύσει ο αποθηκευτής τα εμπορεύματα σε ξένη αποθήκη ισχύουν για τη σχέση μεταξύ αυτού και του εντολέα του οι ίδιοι όροι, οι οποίοι ισχύουν μεταξύ αυτού και του ξένου αποθηκευτή. Ο αποθηκευτής οφείλει να αποστείλει τους όρους της αποθήκευσης στον εντολέα, εάν του ζητηθούν.
  γ) Ο αποθέτης έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει τους αποθηκευτικούς χώρους. Ενστάσεις του αποθέτη κατά της τοποθέτησης ή κατά της εκλογής του χώρου θα πρέπει να γίνονται άμεσα. Ο αποθέτης, σε περίπτωση που δεν ασκήσει το δικαίωμά του να επιθεωρήσει τους αποθηκευτικούς χώρους, παραιτείται των ενστάσεών του κατά του είδους και του τρόπου της αποθήκευσης, εάν η επιλογή των αποθηκευτικών χώρων και η τοποθέτηση έγιναν με τη φροντίδα ενός μέσου αποθηκευτή.

Άρθρο 2: Είσοδος στην αποθήκη.

Kάθε έλεγχος ή δειγματοληψία των εμπορευμάτων που πρέπει να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια που αυτά είναι αποθηκευμένα, πρέπει να έχει προηγουμένως συμφωνηθεί και να εκτελεστεί μόνο με συνοδεία του αποθηκευτή ή υπαλλήλου του στον οποίο έδωσε ανάλογη εντολή.

Άρθρο 3: Yποχρεώσεις - ευθύνη του αποθέτη.

 1. Η σύναψη της σύμβασης αποθήκευσης γίνεται από τον κύριο των εμπορευμάτων ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό πρόσωπο.
 2. Τα εμπορεύματα προς αποθήκευση πρέπει να είναι επαρκώς και κατάλληλα συσκευασμένα και σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην προκαλέσουν ζημιά σε πρόσωπα ή άλλα εμπορεύματα είτε από εξάπλωση υγρασίας, προσβολή από έντομα (κατακλυσμός), διαρροή ή διαφυγή αναθυμιάσεων.
 3. Εμπορεύματα νωπά, ευπαθή, εύφλεκτα, διαβρωτικά ή/και επικίνδυνα θα αποθηκεύονται σε αποθήκη ειδικών προδιαγραφών η οποία θα βρίσκεται σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει προηγούμενη γραπτή συμφωνία. Αν τέτοιου είδους εμπορεύματα έχουν δοθεί στον αποθηκευτή χωρίς προηγούμενη συμφωνία, ο αποθηκευτής δικαιούται, αν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις, να προβεί στην πώληση αυτών ή ακόμη, σε περίπτωση που επίκειται κίνδυνος να προχωρήσει στην καταστροφή τους. Ο αποθέτης είναι υπεύθυνος, για κάθε ζημία που προέκυψε και φέρει όλα τα σχετικά έξοδα.
 4. Ο αποθέτης υποχρεούται να δηλώσει με ακρίβεια το είδος, την ποσότητα, τη συσκευασία, το περιεχόμενο και την αξία των εμπορευμάτων. Την ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε μη πλήρη ή λανθασμένα στοιχεία φέρει ο αποθέτης. Eπίσης ο αποθέτης υποχρεούται να ενημερώσει τις φορολογικές αρχές για τον τόπο αποθήκευσης και το όνομα ή την επωνυμία του αποθηκευτή.
 5. Ο αποθέτης υποχρεούται να ενημερώσει τον αποθηκευτή εγγράφως για οποιαδήποτε "ειδική" προφύλαξη που θα ήταν αναγκαία για την ασφαλή αποθήκευση των εμπορευμάτων.
 6. O αποθέτης ευθύνεται για όλες τις ζημίες, οι οποίες μπορούν να προκληθούν υπαιτίως από τον ίδιο, τους υπαλλήλους ή τους εντολοδόχους του κατά την είσοδό τους στις αποθήκες, προς το αποθηκευτή, άλλους αποθέτες ή στον ιδιοκτήτη.
 7. Ο αποθέτης ευθύνεται για όλες τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων σε άλλα εμπορεύματα. Στην περίπτωση αυτή ο αποθηκευτής δικαιούται να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία των άλλων αποθηκευμένων εμπορευμάτων, προσώπων και του περιβάλλοντος, τα δε έξοδα βαρύνουν τον αποθέτη.
 8. εάν αναγκαστεί ο αποθηκευτής απρόβλεπτα και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη σε εκκένωση της αποθήκης υποχρεούται ο αποθέτης να απομακρύνει αμέσως με δικές του δαπάνες και δική του επιμέλεια τα αγαθά. Διαφορετικά βαρύνεται με τις δαπάνες για την αποθήκευση σε άλλο χώρο που γίνεται με επιμέλεια του αποθηκευτή.
 9. Ο αποθέτης ευθύνεται για την καταβολή της αμοιβής του αποθηκευτή, ακόμη και αν τα εμπορεύματα καταστράφηκαν άνευ υπαιτιότητας του αποθηκευτή.

Άρθρο 4: Yποχρεώσεις του αποθηκευτή.

 1. Ο αποθηκευτής υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του χώρο κατάλληλο για την αποθήκευση των εμπορευμάτων.
 2. Υποχρέωση του αποθηκευτή για ασφάλεια ή φύλαξη των αποθηκευτικών χώρων υπάρχει μόνο εάν πρόκειται για δικούς του ή μισθωμένους από αυτόν χώρους και μόνο αν τούτο επιβάλλεται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ή αξιωθεί από τον αποθέτη.
 3. Ο αποθηκευτής υποχρεούται να ασκεί προσωπικά ή μέσω των προς τούτο εντεταλμένων οργάνων την επίβλεψη για την διατήρηση της υλικής υποστάσεως των εμπορευμάτων.
 4. Ο αποθηκευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει πάραυτα τον αποθέτη σε περίπτωση που η υλική ή και νομική υπόσταση των εμπορευμάτων διατρέχει κίνδυνο.

Άρθρο 5: Συμφωνητικό αποθήκευσης.

 1. Ο αποθηκευτής στο συμφωνητικό αποθήκευσης που εκδίδει πρέπει να αναγράφει: α) Το όνομα και το επώνυμο ή την εταιρική επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποθέτη.
 2. Το είδος, την ποσότητα, τη συσκευασία, το περιεχόμενο και την αξία των εμπορευμάτων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τον αποθέτη.
 3. Τη διάρκεια της αποθήκευσης.
 4. Αν τα προς αποθήκευση εμπορεύματα είναι ασφαλισμένα ή όχι, κατά ποίου κινδύνου, τη διάρκεια της ασφαλίσεως και το ύψος των καταβληθέντων ασφαλίστρων.
 5. Κάθε άλλη ένδειξη που αφορά τον χώρο, τον τρόπο ή τις τυχόν ειδικές συμφωνίες της αποθήκευσης. Μερική ανάληψη των αποθηκευμένων εμπορευμάτων είναι δυνατή μόνο κατόπιν ειδικής σημείωσης στο συμφωνητικό αποθήκευσης.

Άρθρο 6: Tόπος και χρόνος απόδοσης των αποθηκευμένων.

 1. Αν δεν ορίσθηκε διαφορετικά τα εμπορεύματα αποδίδονται στον αποθέτη στον τόπο φυλάξεως αυτών.
 2. Ο αποθέτης δικαιούται να ζητήσει την απόδοση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων πριν από τον καθορισμένο χρόνο διάρκειας της σύμβασης αποθήκευσης, μετά από έγγραφη γνωστοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών. Σε περίπτωση ευπαθών εμπορευμάτων η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει εντός 5 ημερών. Ρητά συμφωνείται, ότι σε περίπτωση απόδοσης των αποθηκευμένων εμπορευμάτων πριν τον καθαρισμένο χρόνο, η αμοιβή του αποθηκευτή θα καταβάλλεται ολόκληρη και δεν θα επέρχεται ανάλογη μείωση.

Άρθρο 7: Αμοιβές - Δικαίωμα παρακράτησης εμπορευμάτων.

 1. Το ύψος της αμοιβής του αποθηκευτή καθορίζεται με συμφωνία των μερών.
 2. Εκτός από ρητή αντίθετη συμφωνία η αμοιβή και τα έξοδα αποθήκευσης προπληρώνονται με την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αποθηκευτή.
 3. Τα τιμολόγια του αποθηκευτή εξοφλούνται σε μετρητά. Ο εντολέας αποθέτης γίνεται υπερήμερος το αργότερο 15 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εξώδικη ειδοποίηση ή άλλη προϋπόθεση, εκτός εάν επέρχεται νωρίτερα σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση υπερημερίας του εντολέα αποθέτη ο αποθηκευτής δικαιούται τόκους υπερημερίας.
 4. Ο αποθηκευτής έχει για κάθε ληξιπρόθεσμη απαίτησή του δικαίωμα παρακράτησης στα εμπορεύματα του αποθέτη.

Aρθρo 8: Καταγγελία της σύμβασης αποθήκευσης.

Tα μέρη δικαιούνται, αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, να καταγγείλουν τη σύμβαση αποθήκευσης οποτεδήποτε, με συστημένη επιστολή που πρέπει να αποσταλεί 30 ημέρες πριν. Kαταγγελία χωρίς την τήρηση προθεσμίας είναι δυνατή εκ μέρους του αποθηκευτή, σε περίπτωση πιθανής ζημίας σε άλλα αποθηκευμένα εμπορεύματα εξαιτίας των προαναφερομένων εμπορευμάτων.

Άρθρο 9: Eυθύνη αποθηκευτή.

Ο αποθηκευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ίδιου ή των προστιθέντων του.

Άρθρο 10: Απαλλαγές - Εξαιρέσεις.

Η ευθύνη του αποθηκευτή αποκλείεται:

 1. Για ζημίες που μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του αποθέτη ή των εντεταλμένων του.
 2. Για ζημίες που προξενούνται από ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα της συσκευασίας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων.
 3. Για ζημίες που προξενούνται από ίδιο ελάττωμα ή τη φύση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων.
 4. Για ζημίες λόγω της αποθήκευσης των εμπορευμάτων σε εξωτερικό χώρο, αν μια τέτοια αποθήκευση είχε συμφωνηθεί ή αν μία άλλη ήταν ανέφικτη λόγω του είδους των εμπορευμάτων ή λόγω των περιστάσεων.
 5. Για ζημίες που έλαβαν χώρα εντός αποθηκών λιμένων, τελωνείων ή άλλων δημοσίων αποθηκών.
 6. Για ζημίες που προξενούνται από απεργούς, εργαζομένους που αντιμετωπίζουν ανταπεργία ή πρόσωπα που συμμετέχουν σε οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές και από τρομοκρατικές ενέργειες.
 7. Για ζημίες οι οποίες οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια του αποθηκευτή ή των προστιθέντων του.

Άρθρο 11: Παύση της ευθύνης του αποθηκευτή.

Η ευθύνη του αποθηκευτή παύει με την πραγματική και ανεπιφύλακτη παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αποθέτη.

Άρθρο 12: Άμεση γραπτή ειδοποίηση επέλευσης της ζημίας.

 1. Όλες οι ζημίες πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στον αποθηκευτή αμέσως κατά την παράδοση των εμπορευμάτων. Σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζημίας πρέπει να γίνει στον αποθηκευτή σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) ημερών.
 2. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης τεκμαίρεται ότι η ζημιά έγινε μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Άρθρο 13: Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο.

 1. Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση ή βρίσκονται σε συνάφεια με αυτή είναι, για όλα τα μέρη, το δικαστήριο της έδρας του αποθηκευτή.
 2. Για τις έννομες σχέσεις μεταξύ του αποθηκευτή και του αποθέτη ή των διαδόχων τους ισχύει το ελληνικό δίκαιο.
  Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη, Αθήνα - Ελλάς   +30 210 9317941-2   +30 210 9317940

Φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων διεθνούς διαμεταφοράς και παροχής υπηρεσιών Logistics.

Τακτικό μέλος του ΣΕΒ

Τακτικό μέλος της FIATA.

Τακτικό μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Logistics.

 

Άμεση συνεργασία με φορείς παραγωγικών τάξεων (ΕΣΕΕ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ, κλπ)

Λόγοι εγγραφής

 • Συνεχή και άμεση ενημέρωση
 • Επιμόρφωση των στελεχών
 • Συμμετοχή στις Επιτροπές
 • Συναντήσεις με Φορείς
 • Χρήση εντύπων της FIATA
 • Συλλογική επίλυση προβλημάτων
 • Συνεργασία, αλληλεγγύη

Ο παρόν ιστότοπος προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες χρησιμοποιεί "cookies". Επιλέγοντας ‘αποδοχή’ δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση "cookies".